Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Dobra kondycja to w zdrowie inwestycja

Dobra kondycja to w zdrowie inwestycja

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Dobra kondycja to w zdrowie inwestycja” 

przez Ludowy Klub Sportowy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 594 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwkowej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Iwkowej oraz na stronie internetowej gminy (www.iwkowa.pl) zakładka – organizacje pozarządowe.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04 października 2017 r. w następujący sposób:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468 (decyduje data wpływu do urzędu) lub w sekretariacie,

– drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@iwkowa.pl

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1366389,ogloszenie-o-zlozeniu-oferty-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontar.html

Wróć