Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2019 rok

Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2019 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt przedstawia Radzie Gminy w  Iwkowej Raport o stanie Gminy Iwkowa o za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy Iwkowa za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Iwkowej.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.”

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Iwkowa planowana jest na 20 lipca 2020 r. w trybie zdalnym. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 lipca 2020 r.(piątek), do godz. 15:45 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@iwkowa.pl. Osoby dopuszczone do udziału w debacie zostaną poinformowane o sposobie dołączenia do transmisji.

Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej formularz zgłoszenia do debaty.

Formularz zgłoszenia

Raport o stanie Gminy Iwkowa za 2019 rok

 

Wróć