Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2020 rok

Debata nad Raportem o stanie Gminy Iwkowa za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt przedstawia Radzie Gminy w  Iwkowej Raport o stanie Gminy Iwkowa za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy Iwkowa za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Iwkowej.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Iwkowa planowana jest na
28 czerwca 2021 r.
(poniedziałek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca  2021 r. (piątek), do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy w Iwkowej.

Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej.

Formularz zgłoszenia

Raport o stanie Gminy Iwkowa za 2020 rok

 

Wróć