Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Dotacja z Projektu „Kooperacje 3D” dla GOPS w Iwkowej

Dotacja z Projektu „Kooperacje 3D” dla GOPS w Iwkowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej  informuje, że w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – przystąpił do naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego na realizację zadania pod nazwą  „KOOPERACJE PRZECIW COVID”, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz podmiotów współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

W ramach w/w programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej został zakwalifikowany do pomocy i pozyskał środki finansowe w kwocie 5.100,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji, które w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej, a w konsekwencji również osób korzystających z naszego wsparcia i usług.

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć