Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Dotacje na nowe kotły węglowe

Dotacje na nowe kotły węglowe

Dodatkowy nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na nowe kotły węglowe.

Wójt Gminy Iwkowa informuje, iż od 16 maja do 29 czerwca 2018 roku trwa nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania na nowe kotły węglowe. Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie pieców to 2018 i 2019 rok.

W związku z realizacją projektu pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Iwkowa (paliwo stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, Wójt Gminy Iwkowa informuje o możliwości uzyskania poprzez Gminę dofinansowania w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe na nowoczesne kotły węglowe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w indywidualnych gospodarstwach domowych

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-202 dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosić będzie od 450-550 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8000 PLN. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia można dodatkowo uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000,00 zł
(w przypadku montażu kotłów węglowych). Dofinansowanie jest uwarunkowane od wyników oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Koszt oceny energetycznej budynku, w którym wykonana zostanie wymiana źródła ciepła ponoszony będzie przez Województwo Małopolskie ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nie będą ponosić w związku
z oceną energetyczną żadnych dodatkowych kosztów.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-202 mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła zobowiązani będą:

1. przed podpisaniem umowy przyznania dofinansowania poddać się ocenie energetycznej budynku,
w którym planowana jest wymiana źródła ogrzewania,

2. wykonać modernizację energetyczną budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ogrzewania, w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku (jeżeli tego rodzaju konieczność wynikać będzie z przeprowadzonej oceny energetycznej).

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020 został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku, gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Dodatkowo informujemy iż wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Przed uzyskaniem środków na realizację zadania na wymianę źródła ciepła koniecznym jest złożenie przez mieszkańców do Urzędu Gminy w Iwkowej ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie dotyczącym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Iwkowa.

Ankieta ma charakter wstępnej deklaracji udziału w ww. projekcie. Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie pieców to 2018 - 2019 rok.

Ankietę należy odesłać na adres: Urząd Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468 lub dostarczyć osobiści do Urzędu Gminy w terminie do dnia 29 czerwca 2018r.

Wróć