Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Drugie wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa do publicznego wglądu

Drugie wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa do publicznego wglądu

- wyłożenie w dniach od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.
- dyskusja publiczna w dniu 20 września 2021 r. (udział w dyskusji po wcześniejszym zapisie)
- termin składania uwag do dnia 5 października 2021 r. (wyłącznie do terenów dla których ustalenia projektu planu uległy zmianie w wyniku uwzględnienia uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego)

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Iwkowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/107/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 31 sierpnia 2021r. do 21 września 2021r. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Iwkowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Iwkowa, dotyczy obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, a zakres jego ustaleń zgodny jest z art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu https://iwkowa.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 20.09.2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w budynku Urzędu Gminy w Iwkowej,odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu. Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, w związku z czym osoby chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o kontakt w celu ustalenia godziny swojego w niej udziału,do dnia 17.09.2021 r. Numer telefonu: 14 68 44 010 wew. 26.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniemprojektu planu, w siedzibieUrzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 ze zmianami) mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów o których mowa, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi do projektu planu zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) mogą być składane wyłącznie do terenów dla których ustalenia projektu planu uległy zmianie w wyniku uwzględnienia uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego i wskazane są na rysunku projektu planu. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej (gmina@iwkowa.pl), elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularzy zamieszczonych w BIP-ie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://pliki.iwkowa.pl/mod/rodo/ 

 https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1983326,drugie-wylozenie-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-iwkowa-do-publiczn.html

Wróć