Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017. 1023 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Wójt Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U.2017.1023 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iwkowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07.06.2018 do 10.07.2018 roku w formie:

  1. zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularzy zadań. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres gmina@iwkowa.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 od 07.06.2018 do 10.07.2018 roku.; Formularze winny być kompletnie uzupełnione i podpisane, w przypadku przesłania ich elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym. Formularze niekompletne lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę,

  2. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 25.06.2018r. od godziny 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016- 2024 oraz formularze: konsultacji społecznych, formularz zadania inwestycyjnego i nieinwestycyjnego dostępne będą od 07.06.2018 do 10.07.2018r. w:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa
  2. na stronie internetowej Gminy;
  3. w Urzędzie Gminy w Iwkowej 32-861 Iwkowa 468 w godzinach pracy urzędu.Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanej w projekcie uchwały treści dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

  1. Projekt GPR dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024
  2. Formularz konsultacji społecznych (*.doc)
  3. Formularz projektu inwestycyjnego (*.doc)
  4. Formularz projektu nieinwestycyjnego (*.doc)

Wróć