Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !

Urząd Gminy w Iwkowej przypomina, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1289 ze zm.).

W związku z powyższym, jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Iwkowa  zawarli takie umowy, zobowiązani są  niezwłocznie tego dokonać. 

 

 

 

Wróć