Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Informacja w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków!

Informacja w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków!

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz, informujemy
że obszar Gminy Iwkowa został zaliczony do obszaru zagrożonego.

Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

1) podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych
do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem ptaków dzikich.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) przemieszczania lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, co dotyczy:

a) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

b) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych,

c) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

d) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

e) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

f) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych
i wylęgowych,

g) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi w okresie obowiązywania rozporządzenia;

3) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego w okresie obowiązywania rozporządzenia

Nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wirusa grypy ptaków, właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii.

 

Wróć