Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojakowej i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii grupy coli w ilości powyżej 100 [jtk/100 m] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml] oraz bakterii Escherichia Coli w ilości powyżej 100 jtk/100 ml przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml]. Stwierdzono także nieprawidłową wartość mętności – 8,0 przy normie zalecanej 1 NTU, oraz nieprawidłową wartość barwy – 36 mg PT/l przy normie pożądanej 15 mg/l. Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).  W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) - decyzja obowiązująca od dnia 23 maja 2018 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

 

Wróć