Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 11 kwietnia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w gminie Iwkowa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 11 kwietnia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w gminie Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w budynku Urzędu Gminy w Iwkowej i zasilanym z wodociągu publicznego URNBAN, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22OC po 72h – stan stwierdzony: >3000 [jtk/1 ml]. Dopuszczalna ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, w postaci normy ustalonej dla „kranu u konsumenta”, została określona na poziomie: <200 [jtk/1 ml] i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne, w szczególności używania zakwestionowanej wody do spożycia, przygotowywania posiłków i celów higienicznych (np. mycie rąk, korzystanie z pryszniców). Dopuszczalnym jest  natomiast wykorzystanie wody z wodociągu o jakim mowa powyżej wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet. Wydana decyzja obowiązuje od dnia 11.04.2019 r. W przedmiotowy rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano operatora wodociągu, tj. Spółkę Wodną Iwkowa URBAN z siedzibą w miejscowości Iwkowa do podjęcia doraźnych działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

https://pssebrzesko.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/564-komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-brzesku-z-dnia-11-kwietnia-2019-r-w-sprawie-jakosci-wody-pochodzacej-z-wodociagu-publicznego-urban-w-gminie-iwkowa

Wróć