Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

W imieniu Pana Wojewody Jerzego Millera uprzejmie informuję, że w terminie 6 miesięcy, od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r., odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty niezwykle istotne, gdyż zawierają one m in. katalog działań służącym obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych.

Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, jak również dokumenty będące przedmiotem konsultacji, zostały opublikowane w wersji elektronicznej na stronie: www.powodz.gov.pl

Wróć