Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Nowa ścieżka aktywizacji społecznej

Nowa ścieżka aktywizacji społecznej

W okresie 01.01.2018 - 30.11.2019 na terenie Państwa powiatu będzie realizowany projekt aktywizacji zawodowej „Nowa ścieżka aktywizacji społecznej" nr projektu RPMP.09.01.02.-12-0320/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Projekt skierowany jest do 360 Uczestników, 220 kobiet i 140 mężczyzn którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są w wieku powyżej 15 roku życia,
 • zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w jednym z powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną tj. spełniającymi co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 o pomocy społecznej,
 • nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Ponadto projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych zarejestrowanych we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy, bezrobotnych niezarejestrowanych jak i biernych zawodowo.

 

W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników przysługuje:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - spotkania indywidualne z psychologiem - 2 h/l UP, spotkania grupowe z psychologiem - 30 gr x 16 h/gr;
 • Poradnictwo zawodowe - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym - 2 h/l UP, spotkania grupowe z doradcą zawodowym - 30 gr x 16 h/gr;
 • Pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy - 6h/l UP, spotkania grupowe z pośrednikiem pracy - 30 grup x 8h/gr
 • Wysokiej jakości szkolenie zawodowe, które pozwoli zdobyć Uczestnikom nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, za udział w szkoleniu uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe, w kwocie nie przekraczającej 120% zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • trwający średnio 4 miesiące staż zawodowy, za wzięcie udziału w którym przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja kosztów badań lekarskich, sanepidowskich oraz BHP, refundacja zakupu odzieży ochronnej, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

Kryteria premiujące przy procesie rekrutacji:

 • posiadanie III profilu pomocy w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
 • osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa,
 • osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z niepełnosprawnością orzeczoną w stopniu znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które doświadczają wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 • osoby zamieszkujące na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich.

Wróć