Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa - ponowne wyłożenie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa - ponowne wyłożenie

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Iwkowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Rady Gminy IwkowaNr XVIII/106/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa”,

Zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 1 lipca 2019r. do 22 lipca 2019 r. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa.

Projekt ww. studium będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowa, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwkowa.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 18 lipca 2019 r. na Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy o godzinie 1500 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz.1405 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy, w siedzibie Gminy, oprócz projektu zmiany studium dostępne są następujące dokumenty:

  • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa;
  • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 11 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz.1405 ze zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu studium.

Uwagi do projektu studium zgodnie z art. 11 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) mogą być składane wyłącznie do terenów, dla których ustalenia studium uległy zmianie w wyniku uwzględnienia uwag złożonych w trakcie pierwszego wyłożenia studium do wglądu publicznego i wskazane są na rysunku studium nr 2. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia terenów.

   Uwagi należy składać do Wójta Gminy Iwkowa, Urząd Gminy Iwkowa, 32-861Iwkowa 468, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zmianami) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://pliki.iwkowa.pl/mod/rodo/  

 

Wróć