Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do Urzędu Gminy w Iwkowej wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem „VIII Małopolski Turniej Mikołajkowy Szkółek Piłkarskich” złożyło Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.

Zgodnie z art. 19a. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwkowej,  w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 listopada 2019 r. (włącznie) do godz.13.00 w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza uwag na dzienniku podawczym lub przesłanie na adres Urzędu Gminy w Iwkowej (Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa – decyduje data wpływu do Urzędu)

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1687381,ogloszenie-dot-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-p.html

Wróć