Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa powołana przez Radę Gminy Iwkowa Uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Iwkowa z dnia 25 marca 2019 r., działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30, poz. 2350), informuje, iż sporządziła:

  • kartę inwentaryzacyjną Nr 1/2021 obejmującą działkę nr 150 o powierzchni 0,0900 ha, położoną w miejscowości Porąbka Iwkowska, stanowiącą drogę wewnętrzną oraz spis inwentaryzacyjny obejmujący ww. kartę;
  • kartę inwentaryzacyjną Nr 2/2021 obejmującą działkę nr 18/1 o powierzchni 0,0600 ha, położoną w miejscowości Kąty, stanowiącą drogę wewnętrzną oraz spis inwentaryzacyjny obejmujący ww. kartę.Karty i spisy oraz mapy poglądowe działek stanowią załącznik do ogłoszenia.

Działka nr 150 w Porąbce Iwkowskiej oraz działka nr 18/1 w Kątach zajęte są pod drogi wewnętrzne, stanowiące dojazd do budynków mieszkalnych oraz do pól. \

Zgodnie z wykazem synchronizacyjnym działka ewidencyjna nr 150 o pow. 0,09 ha odpowiada pgr. 124/2, ujętej w skorowidzu parcel dobra publicznego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brzesku – Lwh 1. Działka nr 18/1 odpowiada pgr. 650/1, powstałej z podziału pgr. 650, ujętej w skorowidzu parcel dobra publicznego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brzesku – Lwh 1. Obecnie działki nr 150 i 18/1 posiadają urządzone księgi wieczyste o nr odpowiednio: TR1B/00092695/8 i TR1B/00094415/6. W dziale drugim ww. ksiąg wieczystych jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. Przedmiotowe działki w dniu 27 maja 1990 r. znajdowały się w użytkowaniu Gminy Iwkowa i mogą podlegać komunalizacji.

Komisja informuje, że przez okres 30 dni począwszy od dnia 15 marca 2021 r. podaje do publicznego wglądu ww. karty i spisy inwentaryzacyjne poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Iwkowa www.iwkowa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowa, sala GOK (parter) w godz. od 8:00 do 14:00.

Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się z kartami i spisami oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia do spisów i kart w określonym wyżej terminie do Komisji Inwentaryzacyjnej (adres: Urząd Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468). Informacji udziela Przewodniczący Komisji: Monika Nawrocka - Mółka – tel. 14 68 44 010 w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku braku uwag lub odmownym rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Iwkowa wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż Gmina Iwkowa nabyła własność ww. nieruchomość z mocy prawa z dniem dniu 27 maja 1990 r.

Załączniki:

  1. Ogloszenie-komisji.pdf
  2. karta dz. nr 150
  3. karta dz. nr 18_1

Wróć