Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa powołana przez Radę Gminy Iwkowa Uchwałą Nr YI/53/19 Rady Gminy Iwkowa z dnia 25 marca 2019 r., działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.), Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30, poz. 2350), informuje, iż sporządziła:

• kartę inwentaryzacyjna Nr 1/2019 obejmującą działkę nr 214 o powierzchni 0,2000 ha, położoną w miejscowości Kąty, stanowiącą drogę wewnętrzną oraz spis inwentaryzacyjny obejmujący ww. kartę;

• kartę inwentaryzacyjną nr 2/2019 obejmującą działkę nr 255 o powierzchni 0,0100 ha, położoną w miejscowości Katy, stanowiącą drogę wewnętrzną oraz spis inwentaryzacyjny obejmujący ww. kartę.

Karty i spisy oraz mapa poglądowa działek stanowią załącznik do ogłoszenia.

Działki nr 214 i 255 położone w Kątach zajęte są pod drogi wewnętrzne o nieutwardzonej nawierzchni, stanowiące dojazd do budynków mieszkalnych oraz do pól.

Zgodnie z wykazem synchronizacyjnym działka ewidencyjna nr 214 o pow. 0,20 ha odpowiada pgr. 638, ujętej w skorowidzu parcel dobra publicznego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brzesku - Lwh 1.

Działka nr 255 odpowiada pgr. 664/55, powstałej z podziału pgr. 664/1, ujętej w skorowidzu parcel dobra publicznego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brzesku - Lwh 1.

Obecnie działki nr 214 i 255 posiadają urządzoną księgę wieczystą o nr TRIB/00094415/6. W dziale drugim ww. księgi wieczystej jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa.

Komisja informuje, że przez okres 30 dni począwszy od dnia 11 czerwca 2019 r. podaje do publicznego wglądu ww. karty i spisy inwentaryzacyjne poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Iwkowa www.iwkowa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowa, pokój nr 15 w godz. od 8:00 do 15:45.

Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się z kartami i spisami oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia do spisów i kart w określonym wyżej terminie do Komisji Inwentaryzacyjnej (adres: Urząd Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468). Informacji udziela Przewodniczący Komisji: Monika Nawrocka - tel. 14 68 44 010 w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku braku uwag lub odmownym rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Iwkowa wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż Gmina Iwkowa nabyła własność ww. nieruchomość z mocy prawa z dniem dniu 27 maja 1990 r.

 

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Iwkowa

Wróć