Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Plan ogólny gminy Iwkowa

Ogłoszenie Plan ogólny gminy Iwkowa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Iwkowa o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Iwkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (test jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwkowa Uchwały Nr LXI/425/24 z dnia 29 stycznia 2024r. o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Iwkowa.

Granice obszaru obejmują całą gminę Iwkowa w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024r.

Wnioski do planu ogólnego oraz do prognozy odziaływania na środowisko mogą być składane :

- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowalub przesyłać listownie na adres Urzędu: 32 - 861 Iwkowa 468,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowa,

- w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres gmina@iwkowa.pl lub za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz do wypełnienia dostępny jest w Urzędzie Gminy Iwkowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwkowa w zakładce „Druki”, Kategoria sprawy: Gospodarka Gruntami, Planowanie i Zagospodarowanie Nazwa sprawy: Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Wójt Gminy Iwkowa

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

 https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2403112,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-iwkowa-wraz-z-pro.html

Wróć