Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Iwkowa

OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Iwkowa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Iwkowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Iwkowa Nr XVIII/106/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwkowa",

 Zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 08.10.2018 r. do 08.11.2018 r.projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwkowa". Zmiana studium dotyczy całego obszaru gminy Iwkowa w jej granicach administracyjnych, a jej przedmiotem jest zakres określony w art.10 ust.1, 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami).

Projekt ww. zmiany studium będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Iwkowa, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwkowa.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 06.11.2018 r. na Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy o godzinie 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy, w siedzibie Gminy, oprócz projektu zmiany studium dostępne są następujące dokumenty:

  • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa;
  • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu. 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 11 pkt 8) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Iwkowa, na adres Urząd Gminy Iwkowa, 32-861Iwkowa 468, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zmianami) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Wróć