Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Iwkowa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Iwkowa

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Iwkowa

 Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz Uchwały  Nr XVIII/107/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 19.04.2021r. do 10.05.2021r. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Iwkowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa, dotyczy obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, a zakres jego ustaleń zgodny jest z art. 15 ust. 2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumenty ww.  będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie,  na stronie internetowej Urzędu –  https://iwkowa.pl.  Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 07.05.2021 r. w  godzinach od 9.00 do 14.00,w podziemiach Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy,odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie  planu. W związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 ze zmianami) informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, w związku z czym osoby chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o kontakt  telefoniczny w celu ustalenia i potwierdzenia godziny swojego w niej udziału, do dnia 04.05.2021 r. Numer telefonu: 14 68 44 010 wew. 26.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu i potwierdzeniu wizytyw Sali Widowiskowej GOK w siedzibie mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy, w godz. 8.00-14.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: gmina@iwkowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 14 68 44 010 wew. 26.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniemprojektu planu, w siedzibieUrzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu  planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283 ze zmianami) mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów o których mowa, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia.  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej (gmina@iwkowa.pl), elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularzy zamieszczonych  w BIP-ie , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://pliki.iwkowa.pl/mod/rodo/.

 O G Ł O S Z E N I E - Wójta Gminy Iwkowa - zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 19.04.2021r. do 10.05.2021r. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Iwkowa”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-04-12

Wróć