Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 12 maja 2021 r.

Stowarzyszenie „DOBRO-CIESZY” złożyło ofertę na realizację zadania z profilaktyki uzależnień pn.: „Budujemy relacje – powrót do szkoły”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Dotacja wnioskowana: 2.500 złotych. Dotacja proponowana: 2.000 złotych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 19 maja 2021 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,1932423,ogloszenie-wojta-gminy-iwkowa-dotyczace-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-przeciwdzia.html

 

Wróć