Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 – SPORT

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 – SPORT

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2019 roku, zarządzeniem nr 1/2019 Wójta Gminy Iwkowa ogłoszony  został otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Ogłoszenie konkursowe i regulamin konkursu stanowi załącznik do wymienionego zarządzenia.

Jednocześnie informuję, że w konkursie zastosowanie mają druki zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

                                                                                         

Załącznik – zarządzenie i regulamin

Wróć