Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

XVII EDYCJA (Segment IA)

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w programie „stypendiów pomostowych"(segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie:

„Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich .

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych,

 

Kryteria przyznawania stypendium:

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b)      są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c)      mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl

d)      pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r.

e)      osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

 

a)      Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia , wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacją internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

b)      Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018r. ogłasza listę stypendystów

c)      Warunkiem otrzymania stypendium jest:

  • w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,
  • w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru . Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania , stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.

Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł .

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM

PROGRAMU NA STRONACH

www.fep.lodz.pl

www.stypendia-pomostowe.pl

Wróć