Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

Zadania Gminy związane z potwierdzaniem umów dzierżawy

Zadania Gminy związane z potwierdzaniem umów dzierżawy

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt. 1 i art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta właściwego
ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a)      małżonkiem emeryta lub rencisty,

b)      jego zstępnym lub pasierbem,

c)       osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d)      małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c

W myśl art. 38 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy należy złożyć do Urzędu Gminy
w Iwkowej wniosek (do pobrania poniżej) wraz z umową dzierżawy.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1546).

Wszelkich informacji dotyczących potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy udziela pracownik Urzędu Gminny w Iwkowej: tel. 14 68 44 010 wew. 19.

Wróć