Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 101/2021

ZARZĄDZENIE NR  101/2021

ZARZĄDZENIE NR 101/2021
Wójta Gminy Iwkowa
z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

                     Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 / oraz art.19 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /t.j.Dz.U.2020r., poz. 1856 z późn. zm./

Wójt Gminy Iwkowa
zarządza, co następuje :

§ 1

W związku z obniżeniem się poziomu wód odwołuję z dniem 20 września 2021 roku godz: 8,30 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Iwkowa dla miejscowości: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Dobrociesz, Połom Mały, Wojakowa, Drużków Pusty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w formie obwieszczeń na stronie internetowej gminy Iwkowa.

 ZARZĄDZENIE NR 101/2021 Wójta Gminy Iwkowa z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

Wróć