Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 54/2024

ZARZĄDZENIE NR 54/2024

ZARZĄDZENIE NR 54/24
WÓJTA GMINY IWKOWA
z dnia 4 czerwca 2024 r.


w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa


Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. 2023 poz.40 z późn.zm./ oraz art.19 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /t.j.Dz. U. 2023, poz.122 ./

Wójt Gminy Iwkowa
zarządza, co następuje :

§ 1


W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 16:05 dnia 04 czerwca 2024 roku na terenie gminy Iwkowa dla miejscowości: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Dobrociesz, Połom Mały, Wojakowa, Drużków Pusty.

§ 2


W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności;


1/ przygotować siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej
2/ dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych
3/ monitorować stan wód w rzekach na terenie zagrożonych miejscowości
4/ dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów
5/ sprawdzić i zaktualizować Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnych – Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w formie obwieszczeń na stronie internetowej gminy Iwkowa.

https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa,a,2474887,zarzadzenie-nr-5424-wojta-gminy-iwkowa-z-dnia-04-czerwca-2024r-w-sprawie-wprowadzenia-stanu-pogotowi.html

Wróć