Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Iwkowa

ZARZĄDZENIE Nr  92/2021  w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego  na terenie gminy Iwkowa

ZARZĄDZENIE Nr  92/2021

 Wójta Gminy Iwkowa

z dnia  30 sierpnia 2021  roku

 

w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego  na terenie gminy Iwkowa

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. 2021 poz.1372/ oraz art.19 ust.2  pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. 2020,  poz.1856 ze.zm./

 

Wójt Gminy Iwkowa

zarządza, co następuje :

 

§ 1

W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach  wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godz.12,00  dnia  30 sierpnia 2021 roku  na terenie gminy Iwkowa dla miejscowości: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Dobrociesz, Połom Mały, Wojakowa, Drużków Pusty.

§ 2

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności;

1/ przygotować siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej
2/ dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych
3/ monitorować stan wód w rzekach na terenie zagrożonych miejscowości
4/ dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych  rejonów
5/ sprawdzić i zaktualizować Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy – Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w formie obwieszczeń na stronie internetowej gminy Iwkowa.

 

https://bip.iwkowa.pl/bip/zarzadzenia/2021/092_0.pdf

Wróć