Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia

Lasu położonego w GMINIE IWKOWA.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 12,

poz. 59 z późn. zm.) w dniu 7 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Iwkowej

w pokoju nr 9, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt

uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot

gruntowych.

 

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w

miejscu jego wyłożenia.

 

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniach 8.09.2014 do 10.09.2014 r. w godz. 9:00 - 150:0 w miejscu wyłożenia

uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu

tj. KRAMEKO spółka z o.o., w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym

właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w

wyłożonym planie. Proszę nie traktować dnia konsultacji społecznych z przedstawicielem

wykonawcy jako jedynego dnia, w którym można zapoznać się z projektem planu.

Zaznaczam - plan będzie wyłożony w gminie 60 dni.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia

lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Wróć