Aktualna pogoda
w Iwkowej

Temp

25°C

Wiatr

12 km/h

Aktualności

XLIII sesja Rady Gminy w Iwkowej

XLIII sesja Rady Gminy w Iwkowej

XLIII sesja Rady Gminy w Iwkowej

I N F O R M A C J APrzewodniczący Rady Gminy w Iwkowej uprzejmie informuje, że XLIII sesja Rady Gminy w Iwkowej odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r o godz. 11.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwkowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/14 z dnia 23.06.2014r. w sprawie „przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Iwkowa na 2014 rok” .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu użyczenia części działki nr 285/2 w Iwkowej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwkowa.
 10. Sprawy przekazania gruntów pod drogi gminne- m.in. Wojakowa -Podjaszczurowa.
 11. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Iwkowa,
 12. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 13. Dyskusja- wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady
mgr inż. Tomasz Koprowski

Wróć